Ông Vũ Ngọc Điện

Chuyên gia tư vấn Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp ViettelShare

Ông Vũ Ngọc Điện