Ông Trần Ngọc Thạch

Phó Giám đốc Sở TTTT Đà NẵngShare

Ông Trần Ngọc Thạch