Ông Phí Anh Tuấn

Ủy viên Ban chấp hành VINASA, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty P.A.T ConsultingShare

Ông Phí Anh Tuấn