Ông Phan Thanh Sơn

Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc phát triển kinh doanh, Công ty Hệ thống Thông tin FPTShare

Ông Phan Thanh Sơn