Ông Nguyễn Xuân Sơn

Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông HuếShare

Ông Nguyễn Xuân Sơn