Ông Nguyễn Việt Đức

CEO, Công ty Cổ phần SalemallShare

Ông Nguyễn Việt Đức