Ông Nguyễn Tử Quảng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc BKAV, Phó Chủ tịch VINASAShare

Ông Nguyễn Tử Quảng