Ông Nguyễn Tất Hữu

Giám đốc Chiến lược Công ty cổ phần Khoa học Dữ liệuShare

Ông Nguyễn Tất Hữu