Ông Nguyễn Quang Vinh

Giám đốc công nghệ HPE VietnamShare

Ông Nguyễn Quang Vinh