Ông Lê Thành Công

Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions)Share

Ông Lê Thành Công