Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên

Phụ trách Văn phòng Chuyển đổi số, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tưShare

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên