Bà Phạm Thị Khánh Ngân

Phó Trưởng phòng Quản lý Bảo tàng và thông tin tư liệu Cục Văn hóa Di sản, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịchShare

Bà Phạm Thị Khánh Ngân