Ông Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch VINASA, Tổng giám đốc Tập đoàn FPTShare

Ông Nguyễn Văn Khoa