Ông Nguyễn Mạnh Hổ

Tổng giám đốc - Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp ViettelShare

Ông Nguyễn Mạnh Hổ