Ông Lâm Quang Nam

Phó Chủ tịch Uỷ ban Phát triển Cộng đồng VINASA, Uỷ viên Ban chấp hành VINASA, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giải pháp SSGShare

Ông Lâm Quang Nam