Ông Đặng Duy Khánh

Giám đốc Chuyển đổi số khối SMEs, Tập đoàn VNPTShare

Ông Đặng Duy Khánh